Anunț

Concurs pentru ocuparea unor funcțiii publice de  execuție:

Referent , clasa III ,  grad profesional Asistent , în cadrul Copartimentului Asistență Socială- temporar vacant din  cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Fundeni, Județul Călărași

           Primaria comunei Fundeni,  Județul Călărași organizează concurs pentru ocuparea pentru ocuparea unor  funcții publice de execuție,

Referent, clasa III,  grad profesional Asistent, în cadrul Copartimentului Asistență Socială- temporar vacant;

Condiții pentru ocuparea funcției publice de executie temporar  vacanta –  Referent, clasa III,  grad profesional Asistent, în cadrul Copartimentului Asistență Socială

pentru postul temporat vacant – referent , clasa III, grad profesional asistent –se solicita un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, studii liceeale absolvite cu diploma de Bacalaureat ;

TERMEN DE DEPUNERE DOSARE :07.05.2020-14.05.2020

SELECTIA DOSARELOR : 15.05.2020

Proba scrisa va avea loc in data de :22.05.2020, ora 10,00  la sediul Primariei comunei Fundeni , judetul Calarasi;

Bibliografia: referent asistent

– ConstituțiaRomâniei;

– O.U.G. 57/2019 privind CodulAdministrativ ;

-Legea nr. 277/2010 –privind alocatia pentru sustinerea familiei,completata si modificata ulterior;

-Legea nr.. 276/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001privind venitul    minim garantat;

-Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea          copiilor;

– Ordonanta de Urgenta nr. 70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului      rece, completata si modificata ;

– Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale,

– Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,

– Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

–  Legea 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicata– cu modificările si completările ulterioare,

– Ordinul nr. 219 din 15 iunie 2006privind activităţile de identificare, intervenţie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada in care aceştia se afla la munca in străinătate;

– Ordinul nr. 69 din 10 iunie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului – cu modificările si completările ulterioare, in următoarea componenţă:.

  • Persoană de contact Dragomir Irina ,secretar general al unitatii administrativ teritoriale, telefon 0242/516306, e-mail:  primariafundenicl@yahoo.com, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 cu modificările și completările ulterioare:

1.formularul de înscriere prevazut în anexa nr. 3;

  • . curriculum vitae, modelul comun european;

3.copia actului de identitate;

4.copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altordocumente care atesta efectuarea unor specializări și perfecționări;

  1. copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz;

6.copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

7.copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunăatoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

8.cazierul judiciar;

9.declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securiății sau colaborator al acesteia.

 

Copiile după actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, cu excepția documentului de la litera c care se poate transmite și în format electronic pe adresa de e-mail a secretarului comisiei.

 

Documentele prevăzute la lit.a, i precum și modelul adeverinței care să ateste vechimea în muncă și după caz în specialitatea studiilor se regăsesc direct la secretarul comisiei de concurs.

PRIMAR

GHEORGHITA CARTUSANU

 

 

Redactat,

Secretar General al UAT,

Dragomir Irina

 

Afisat astazi 07.05.2020

Comuna Fundeni

 

Concurs pentru ocuparea unor functii publice de executie